SAMARBEJDSBETINGELSER

1. Generelt
Medmindre andet er aftalt skriftligt, gælder disse. Samarbejdsbetingelser for enhver form for juridisk rådgivning, der udføres af Advokatfirmaet Flemming Heilberg, CVR nr. 37 41 40 50. Samarbejdsbetingelserne gælder for opgaver, deroverlades til Advokatfirmaet Flemming Heilberg efter den 1. september 2018. Advokatfirmaet Flemming Heilberg leverer juridiskrådgivning til offentlige myndigheder og offentligt ejede selskaber inden for firmaetsspecialeområder. Advokatfirmaet Flemming Heilberg er etableret på adressen Halls Alle 10, 2.th, 1802 Frederiksberg C. Advokatfirmaet Flemming Heilberg kan kontaktes på: E-mail: flh@flemmingheilberg.dk.

2. Udførelse af opgaver
Advokatfirmaet Flemming Heilberg og kunden aftalerløbende den juridiske rådgivning, der skal leveres af Advokatfirmaet Flemming Heilberg samt omfanget af den enkelte opgave. Advokatfirmaet Flemming Heilberg forpligter sig over for kunden til at yde kvalificeret juridisk rådgivning til aftalt tid og i aftalt omfang. Al advokatorisk bistand ydes i overensstemmelse med retsplejelovens regler herunder de advokatetiske regler og hvidvasklovensregler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering afterrorisme. Advokatfirmaet Flemming Heilberg undersøger altid i forbindelse med modtagelse af en ny opgave, om der foreligger en interessekonflikt i forhold til involverede parter i sagen. Såfremt der foreligger en interessekonflikt, henvises kunden til anden advokat. Advokatfirmaet Flemming Heilberg er forpligtet til at behandle alle modtagne oplysninger fortroligt. Tavshedspligten er gældendeuden tidsbegrænsning. Ophavsretten til det skriftlige materiale, som Advokatfirmaet Flemming Heilberg udfærdiger og udleverer til kunden undervejs i processentilhører advokatfirmaet. Alle dokumenter opbevares, så længe lovgivningenkræver det. Herefter bortskaffes de med mindre andet er aftalt med kunden.

3. Honorar og fakturering
Størrelsen af Advokatfirmaet Flemming Heilbergs honorar for varetagelse af konkrete sager afhænger af sagens kompleksitet, ansvaret forbundet med opgaven, ressourceforbrug samt den specialistviden, somer nødvendig for at løse sagen. I forbindelse med modtagelse af alle nye sager vil der altid på anmodning blive givet et prisestimat, som kun kan overskrides, hvis forudsætningerne for estimatet ændrer sig, eksempelvis som følge af nye påstande i en klagesag/retssag eller lignende. Advokatfirmaet Flemming Heilberg vil altid orientere kunden på forhånd, hvis et tidligere givet prisestimat kan forventes overskredet som følge af ændrede forudsætninger. Afhængigt af sagstypen opkræves et depositum, indenarbejdet påbegyndes. Størrelsen af depositummet afhænger af sagens karakter, kompleksitet og skønnede omfang. Depositummet vil oftest udgøre et mindre beløb end det endelige honorar. Udlæg betales af kunden og omfatter alle gebyrerf.eks. klagegebyr, retsafgift, berammelsesafgift, tinglysningsafgift mv., rejseudgifter mv. Advokatfirmaet Flemming Heilberg afregner ikke for rejsetid i forbindelse med møder, der afholdes i Danmark. For løbende opgaver fakturerer Advokatfirmaet Flemming Heilberg som udgangspunkt månedsvis bagud. Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovensbestemmelser.

4. Ansvarsbegrænsning og forsikring
Advokatfirmaet Flemming Heilberg er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret omfatter alene direkte tab. Følgeskader og enhver form for indirekte tab, herunder driftstab, tab af data eller goodwill, er således ikke er omfattet af virksomhedens ansvar. Advokatfirmaet Flemming Heilberg har tegnetprofessionel rådgiveransvarsforsikring og almindelig erhvervsansvarsforsikring hos HDI Global SE Denmark Branch. Advokatfirmaet Flemming Heilbergs ansvar for sin juridiske rådgivning er begrænset til dækningssummen i henhold til voresansvarsforsikring. Dækningssummen udgør et beløb op til 2,5 mio. kr. pr. år. Forsikringsbevis kan fremsendes på anmodning. Advokatfirmaet Flemming Heilberg hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som Advokatfirmaet Flemming Heilberg har henvist kunden til, ligesom Advokatfirmaet Flemming Heilberg ikke hæfterfor eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advokatfirmaet Flemming Heilberg efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

5. Lovvalg og værneting
Advokatfirmaet Flemming Heilbergs rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister, derudspringer af den udførte rådgivning, kan alene indbringes for danske domstole.